Regulament

Modul de organizare si Statutul de functionare al Centrului de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate Teodora Cristea

          Capitolul I

          Prevederi generale

Articolul 1. Centrul de cercetare poarta denumirea de Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate Teodora Cristea. El se constituie, se organizeaza si functioneaza in conditiile metodologiei CNCSIS ca organism de cercetare fara personalitate juridica, in cadrul Academiei de Studii Economice. Centrul are sediul in Piata Romana nr. 6, sect. 1, Bucuresti.

Articolul 2. Centrul de cercetare are ca obiect de activitate cercetarea stiintifica din domeniul limbilor si literaturilor moderne: lingvistica teoretica si aplicata, teorie si critica literara, traducere si didactica limbilor moderne, urmarind valorificarea potentialului stiintific existent in Catedra de Limbi Romanice si Comunicare in Afaceri, prin activitati independente sau in colaborare, pe plan local (cu alte catedre din Academia de Studii Economice), national si international.

Articolul 3. La baza organizarii si functionarii Centrului stau urmatoarele acte normative:

·         Legea invatamantului

·         Statutul cadrului didactic

·         Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice

·         Regulamentul privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice in Academia de Studii Economice

·         Ordonanta Guvernului nr. 25 – 1995 privind reglementarea si finantarea activitatii de cercetare – dezvoltare.

·         Documentele programatice privind Spatiul European al Invatamantului Superior si Spatiul European al Cercetarii Stiintifice.

·         Documentele programatice ale Uniunii Europene si ale Consiliului Europei privind aplicarea politicii lingvistice europene.

Articolul 4. Centrul de cercetare se constituie pe o perioada nedeterminata de timp.

Capitolul II

Scopul si obiectivele Centrului de cercetare

Art. 5 Activitatea Centrului de cercetare are drept scop:

·         contributia la intarirea prestigiului cercetarii stiintifice fundamentale si aplicate din domeniul limbilor moderne;

·         intarirea prestigiului domeniilor de cercetare si al disciplinelor de invatamant filologic in spatiul universitar nefilologic (economic);

·         dezvoltarea de programe de cercetare in domeniul limbilor si literaturilor moderne, armonizate cu programele de construire a spatiului european al invatamantului superior si al cercetarii stiintifice;

·         dezvoltarea cercetarii intra – si interdisciplinare;

·         antrenarea tinerelor cadre didactice in activitatea de cercetare pentru asigurarea calificarii profesionale si stiintifice superioare;

·         antrenarea studentilor economisti in activitatea de cercetare filologica pentru sustinerea competentelor de specialitate economica prin competente lingvistice si interculturale.

Art. 6. Obiectivele generale ale activitatii Centrului sunt urmatoarele:

·         elaborarea si realizarea de proiecte de cercetare colective si / sau individuale in domeniile de interes ale Centrului;

·         alcatuirea unui program coerent de cercetare in care rezultatele cercetarii fundamentale sa poata fi valorificate din perspectiva abordarii interculturale si in dezvoltarea programelor didactice privind predarea / invatarea limbilor moderne, a limbajelor specializate in primul rand;

·         dezvoltarea, in cadrul cercetarii interdisciplinare, a programelor mixte cu specialisti din domeniile economic, sociologic, antropologic etc. precum si din domeniile psiho- si sociolingvisticii si al teoriei comunicarii;

·         valorificarea rezultatelor obtinute si diseminarea acestora in comunitatile universitare si extrauniversitare.

Art. 7. Domeniul general de cercetare al Centrului il constituie limbile si literaturile moderne, cu urmatoarele directii tematice:

·         teorie si critica literara din perspectiva abordarii interculturale;

·         lingvistica teoretica si lingvistica aplicata la limbajele specializate;

·         didactica limbilor moderne in general si , prioritar, a limbajelor specializate;

·         traducere specializata.

Art.8. Activitatile de cercetare se circumscriu celor doua directii ale cercetarii stiintifice – fundamentala si aplicata – si domeniilor mentionate la Art. 7. Pentru atingerea obiectivelor precizate la Art. 8, Centrul de cercetare desfasoara, de sine statator sau in colaborare cu alte centre, institutii si organisme de cercetare si de invatamant superior din tara si din strainatate, cu departamente si catedre din cadrul Academiei de Studii Economice, urmatoarele tipuri de activitati de cercetare stiintifica:

A.    In domeniul teoriei si criticii literare:

·         cercetari de teorie si critica literara in spatiul romanic (francez in primul rand) din perspectiva abordarii interculturale a fenomenului literar;

·         studii interdisciplinare de teorie si critica literara si antropologie, sociologie, psihologie, teoria comunicarii si economie in vederea deschiderii activitatii de cercetare spre analiza fenomenelor interculturale;

·         cercetarea posibilitatii valorificarii textului literar in construirea competentei interculturale individuale si colective pentru un domeniu profesional determinat (economic);

·         cercetari pentru identificarea si definirea parametrilor competentei interculturale si utilizarea lor in dezvoltarea competentei de comunicare generale si profesionale.

·         valorificarea studiilor interculturale prin educarea studentilor pentru comunicarea in mediile profesionale multinationale;

B.     In domeniul lingvisticii aplicate la limbajele de specialitate:

·        studierea teoriilor dezvoltate in domeniile lingvistic, psiho- si sociolingvistic, al teoriei comunicarii si reflectie critica asupra perspectivelor si limitelor aplicarii acestora la descrierea limbajelor de specialitate;

·        studierea posibilitatilor de elaborare a unui model de descriere a sistemului limbii, adecvat particularitatilor structurale ale limbajelor de specialitate si construirea unui astfel de model;

·        desfasurarea de programe de cercetare interdisciplinara (lingvistica/sociologie, lingvistica/antropologie, lingvistica/teoria comunicarii) pentru o mai buna intelegere a raportului dintre contextul lingvistic si contextul extralingvistic si a prezentei marcilor celui din urma in sistemul limbii;

·        dezvoltarea studiilor cu caracter contrastiv pentru zone conceptuale prioritare in limbajul economic si la nivelul sistemului limbii in scopul aplicarii rezultatelor obtinute la imbunatatirea organizarii predarii/invatarii limbajelor de specialitate;

·        studierea particularitatilor de descriere a limbii romane ca limba straina si ca limbaj specializat si elaborarea unui model de descriere pentru studentii straini.

C.     In domeniul didacticii limbajelor de specialitate:

·        studierea documentelor programatice ale Uniunii Europene si ale Consiliului Europei privind politica lingvistica europeana si dezvoltarea plurilingvismului in vederea armonizarii procesului de predare/invatare a limbajelor de specialitate si in primul rand cu cele ale Cadrului european comun de referinta pentru limbi;

·        abordarea critica a teoriilor dezvoltate in domenii de cunoastere direct implicate in elaborarea unor modele de predare a limbilor moderne (lingvistica, socio- si psiholingvistica, pedagogie, psihologie, didactica) in vederea reinnoirii didacticii limbajelor de specialitate;

·        analiza teoriilor invatarii si a principiilor pedagogiei pe obiective pentru centrarea procesului de predare si evaluare pe beneficiarul direct (elev, student) si a dezvoltarii, in perspectiva, a unor modele de invatare si autoevaluare;

·        studierea modalitatilor de abordare interdisciplinara a procesului de predare/invatare in elaborarea planurilor si a programelor de invatamant;

·        reflectie teoretica asupra adecvarii mutuale a descriptorilor propusi de Cadrul european comun de referinta in ceea ce priveste (a) competentele si subcompetentele de comunicare verbala a studentilor, (b) organizarea gramaticala si (c) raporturile intre lexic/gramatica, lexic/terminologie, limba de specialitate/cultura: alegerea unei teorii gramaticale si justificarea acestei optiuni in functie de finalitate (gramatica a profesorului, gramatica a studentului, modelizarea globala a facultatii de limbaj si a procesului de achizitie a limbii secunde); precizarea (enumerarea/definirea termenilor) metalimbajului minimal adecvat obiectivelor propuse;

·        extinderea si adaptare descriptorilor propusi in Cadrul european comun de referinta la predarea/invatarea francezei economice in situatie de plurilingvism relativ (romana si una sau mai multe limbi straine practicate la nivelul de competente diverse).

D.    In domeniul terminologiei si al traducerii:

·        activitati de cercetare in domeniul lexicologiei, al lexicografiei si terminologiei cu participarea studentilor de la Modulul de terminologie si traducere in vederea pregatirii acestora pentru cercetarea terminologica si terminografica destinata efectuarii de traduceri specializate si intocmirea dictionarelor terminologice pe specialitati economice;

·        alcatuirea bazelor de date, pe specialitati economice, in vederea elaborarii unui dictionar multilingv de economie;

·        studii privind stabilirea fondului principal lexical al limbii romane de afaceri si elaborarea unui dictionar al romanei de afaceri;

·        participarea la programele de traducere si revizie a documentelor comunitare;

·        cercetari privind rolul traducerii ca tehnica de invatare a unei limbi straine si posibilitatea utilizarii ei pentru ameliorarea calitatii romanei de afaceri si standardizarea unui lexic specializat pentru limba romana;

Art. 9. Valorificarea rezultatelor obtinute prin programele si proiectele de cercetare se va face prin :

·         rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile Academiei de Studii Economice, la Departamentul de Cercetari Economice si la Biblioteca Centrului;

·         elaborarea de tratate, monografii, studii care sa cuprinda contributii noi la dezvoltarea domeniului de cercetare avut in vedere;

·         publicarea de articole, studii, sinteze cu rezultatele semnificative ale cercetarilor intreprinse;

·         aplicarea rezultatelor cercetarii la construirea bazei teoretice pe care se intemeiaza documentele institutionale si la elaborarea noilor planuri si programe de invatamant;

·         organizarea de cursuri de franceza economica pentru diverse categorii de beneficiari;

·         organizarea cursurilor de pregatire pentru studentii din ASE in vederea obtinerii diplomelor DALF, DELF si a diplomei Camerei de Comert si Industrie din Paris pentru studentii din ASE.

Art. 10. Diseminarea rezultatelor obtinute in comunitatile universitare  si extrauniversitare se va face prin:

·         organizarea de manifestari stiintifice permanentizate, cu larga participare nationala si internationala;

·         participarea la manifestari stiintifice organizate in tara si in strainatate;

·         stabilirea unui sistem eficient de schimb de informatii cu specialisti din domeniile de cercetare ale Centrului;

·         angajarea membrilor Centrului in proiecte de cercetare interdisciplinara care sa valorifice rezultatele obtinute in proiecte de cercetare anterioare;

·         organizarea anuala a Seminarului de analiza contrastiva si lingvistica aplicata  Teodora  Cristea;

·         organizarea anuala a unui seminar de didactica limbajelor specializate pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de specialitate (nefilologic);

·         atragerea in activitatea de cercetare a Centrului a unor cadre didactice din departamentele de limbaje specializate ale centrelor universitare din tara, promavandu-se sistemul de lucru prin Internet care sa duca la constituirea unei retele de schimb de informatii in domeniul de cercetare ales.

Art. 11. Intreaga activitate de cercetare a Centrului se va desfasura cu participarea nemijlocita a cadrelor didactice tinere sub permanenta indrumare a membrilor cu experienta indelungata in activitatea de cercetare. Pe langa sarcinile din cadrul activitatilor de cercetare, tinerii cercetatori vor prezenta periodic, directorului Centrului, rapoarte privind activitatea desfasurata, cu beneficiile inregistrate in formarea profesionala si stiintifica si cu insuficientele existente in acoperirea nevoilor lor de formare ca cercetatori.

Art. 12. Activitatea de cercetare stiintifica finantata se desfasoara prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare si activitatilor cuprinse dupa caz in :

·         programe de cercetare stiintifica finantate de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din invatamantul superior;

·         programe institutionale coordonate de Biroul Senatului Academiei de Studii Economice si finantate din fonduri proprii;

·         programe institutionale coordonate de Departamentul de Cercetari Economice;

·         programe departamentale coordonate de Centrul de cercetare in colaborare cu alte departamente si catedre din Academia de Studii Economice;

·         programe coordonate de Centrul de cercetare cuprinzand proiecte de cercetare, granturi de cercetare, contracte de cercetare nationale si internationale.

          Capitolul III 

            Structura organizatorica, functionala, de conducere, administratie si control

Articolul 15. Structura organizatorica si functionala se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al centrului.

Articolul 16. (1) Activitatea Centrului de cercetare este condusa de un Consiliu Stiintific, subordonat Departamentului de Cercetari Economice al Academiei de Studii Economice

(2) Consiliul Stiintific este format din 7 – 9 membri, cadre didactice de la Catedra de Limbi Romanice si Comunicare in Afaceri, aprobati de Biroul Senatului. Membrii Consiliului Stiintific sunt: directorul Centrului de cercetare, sefii colectivelor de cercetare (directori de programe si consilieri de directie tematica).

(3) Consiliul Stiintific este condus de un presedinte, care este si directorul Centrului de cercetare, si un vicepresedinte

(4) Pe langa Consiliul Stiintific functioneaza un Secretariat Stiintific alcatuit din doi membri, desemnati de Directorul Centrului.

(5) Cvorumul de lucru al Consiliului Stiintific al Centrului de cercetare este de doua treimi din numarul total al membrilor iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti. In caz de egalitate, votul presedintelui este decisiv.

(6) Consiliul Stiintific se intruneste lunar, conducerea operativa fiind asigurata de directorul Centrului.

Articolul 17. Consiliului Stiintific ii revin urmatoarele atributii:

(1) analizeaza si aproba programele de cercetare stiintifica si de perspectiva;

(2) dezbate si evalueaza planurile de cercetare stiintifica prioritara;

(3) analizeaza si evalueaza calitatea stiintifica a activitatii Centrului de cercetare si formuleaza recomandari in aceasta directie;

(4) analizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii de cercetare stiintifica si modul de executie al acestuia;

(5) intocmeste anual un raport privind activitatea de cercetare stiintifica si propune directii de dezvoltare a cercetarii stiintifice. Raportul va fi prezentat in Adunarea generala a Centrului si depus la Departamentul de Cercetari Economice.

Articolul 18. In cadrul Centrului se pot constitui colective permanente sau temporare, pe domenii de cercetare, in baza hotararii Adunarii generale, la propunerea Consiliului Stiintific al Centrului.

Articolul 19. Directorul Centrului are urmatoarele atributii:

(a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Centrului

(b) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al Centrului pentru a fi supus Adunarii Generale

(c) elaboreaza impreuna cu sefii de colective din Consiliul Stiintific, propunerile de programe de cercetare anuale

(d) monitorizeaza activitatea colectivelor permanente si temporare de cercetare din domeniul Centrului.

(e) faciliteaza legatura dintre colectivul de cercetare si alte organisme, institutii, centre de cercetare din domeniu sau beneficiari ai activitatii Centrului

(f) asigura accesul colectivelor de cercetare la infrastructura Catedrei de Limbi Romanice si Comunicare in Afaceri  si a Academiei de Studii Economice

(g) se ocupa de stabilirea relatiilor profesionale cu alte centre si institutii din domeniu si de afilierea Centrului la alte organisme interne si internationale

(h) reprezinta Centrul de cercetare in relatiile cu aceste organisme

Articolul 20. Sefii colectivelor de cercetare, directorii de proiecte asigura administratia proiectului si / sau a programului pe care il / le coordoneaza, conduc activitatea colectivului de lucru si urmaresc indeplinirea obiectivelor programului la parametri de calitate stiintifica stabiliti. Ei prezinta informari periodice Directorului si Consiliului Stiintific asupra desfasurarii activitatii programelor.

Articolul 21. Vicepresedintele si sefii colectivelor de cercetare sprijina, prin competentele lor stiintifice si manageriale, activitatea directorului Centrului.

Articolul 22. Secretariatul stiintific asigura buna desfasurare administrativa a activitatii Centrului.

Articolul 23. Adunarea Generala a membrilor Centrului are urmatoarele atributii:

(a) aproba regulamentul de organizare si functionare a Centrului

(b) aproba colectivele permanente si temporare de cercetare

(c) aproba directiile principale ale activitatii Centrului

(d) evalueaza rapoartele anuale ale Consiliului Stiintific privind activitatea Centrului

Articolul 24. Consiliul Stiintific si Directorul Centrului sunt desemnati pentru o perioada de 4 ani.

Articolul 25. Calitatea de membru al Centrului de cercetare se atribuie in urma evaluarii, de catre Consiliul Stiintific, a activitatii stiintifice si profesionale a cadrului didactic care solicita calitatea de membru precum si a calitatii stiintifice a programelor si planurilor de cercetare prezentate si propuse.

Centrul de cercetare are urmatoarele categorii de membri:

(a) membrii titulari sunt membrii fondatori ai Centrului de cercetare, reputati pentru activitatea profesionala si stiintifica desfasurata. Ei asigura intreaga activitate a Centrului si, anual, activitatea desfasurata este evaluata de Consiliul Stiintific care poate prelungi sau anula statutul de membru titular.

(b) membrii de onoare sunt specialisti recunoscuti pe plan national si international in domeniile de cercetare ale Centrului, invitati de Consiliul Stiintific sa participe efectiv la activitatea Centrului  si sa asigure cooperarea Centrului cu alte centre de cercetare din tara si / sau strainatate.

(c) colaboratorii sunt specialisti in domeniile de cercetare ale Centrului, invitati sa participe, pe perioade determinare de timp, la desfasurarea unuia sau mai multor programe sau proiecte de cercetare.

Articolul 26. Calitatea de membru al Centrului de cercetare, al Consiliului Stiintific si aceea de Director se poate pierde la cerere, comunicata in scris cu cel putin 15 zile inainte de data solicitata.

Articolul 27. Membrii Consiliului Stiintific si directorul Centrului pot fi revocati in situatii bine intemeiate de catre Biroul Senatului la propunerea Departamentului de Cercetari Economice, decizia de revocare comunicandu-se in scris in termen de 15 zile.

Capitolul IV

          Recompense si stimulente

Articolul 28. Activitatea de cercetare stiintifica se evidentiaza in curriculum vitae al autorului, si constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic si, dupa caz, poate completa norme didactice.

Articolul 29. Personalul care participa la realizarea temelor de cercetare finantate este salarizat, in conformitate cu normele legale, din sursele prevazute si aprobate in devizele temelor sau fazelor, la capitolul manopera.

Articolul 30. Membrii Consiliului Stiintific pot primi o indemnizatie, din fonduri extrabugetare, in conditiile stabilite de Biroul Senatului Academiei de Studii Economice, la propunerea Departamentului de Cercetari Economice, pe baza normelor in vigoare.

Articolul 31. Recunoasterea activitatii de cercetare stiintifica se face si prin urmatoarele diplome acordate in Academia de Studii Economice: Opera Omnia, pentru intreaga activitate de cercetare stiintifica economica, diploma anuala Nicolae Georgescu Roegen si diploma de lauda, acordata anual tinerilor cercetatori.

            Capitolul V

          Normative administrative

Articolul 32. (1). Finantarea cercetarii stiintifice din Centrul de cercetare beneficiaza de mecanismul mixt, creat in acest sens de regulamentele in vigoare, care prevad finantarea pe baza de norma didactica si finantarea distincta pe baza de contracte cu diferiti beneficiari.

(2). Finantarea pe baza de norma didactica se realizeaza in conditiile in care cercetarea stiintifica reprezinta o componenta obligatorie a normei didactice sau prin norme exclusive de cercetare stiintifica.

Articolul 33. Cheltuielile Centrului de cercetari se finanteaza din veniturile realizate pe baza de contracte / granturi si din contributii ale A.S.E.

Articolul 34. Pentru fiecare program / proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaboreaza, de catre director, un buget de venituri si cheltuieli de care este direct raspunzator in fata beneficiarilor si a Consiliului Stiintific al Centrului de cercetare.

Articolul 35.  (1). Fiecare grant, contract sau manifestare stiintifica constituie obiect distinct de evidenta in contabilitatea A.S.E.

(2) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectueaza prin grija compartimentelor de specialitate ale A.S.E.

(3) Toate fondurile banesti primite pentru finantarea granturilor si contractelor de cercetare stiintifica sunt pastrate in cont distinct in banca, fiind utilizate in regim de autofinantare.

Articolul 36. Cercetatorii Centrului isi asuma obligatia de a respecta normele deontologice si prevederile legislatiei cu privire la drepturile de autor si sa respecte proprietatea de licentiere.

Articolul 37. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetarii stiintifice atrage, dupa caz, raspundere penala, civila, materiala sau administrativa a Consiliului Stiintific al Centrului de cercetare, si / sau directorului de proiect, tema sau faza.

 Capitolul VI

          Infrastructura Centrului

Articolul 38. Centrul foloseste infrastructura Catedrei de Limbi Romanice si Comunicare in Afaceri din Academia de Studii Economice.

Articolul 39. Completarile de infrastructura ca urmare a activitatii Centrului revin Catedrei de Limbi Romanice si Comunicare in Afaceri.

Articolul 40. Infrastructura se completeaza cu donatii, contributii constand in bunuri mobile si imobile, fonduri obtinute din tara si din strainatate, in lei si / sau valuta, de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii si din orice mijloace prevazute de lege.

Articolul 41. Gestiunea infrastructurii si contabilitatea Centrului se tine de catre compartimentele specializate din Academia de Studii Economice, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

            Capitolul VII

          Dispozitii finale

Articolul 42. Centrul se dizolva conform normelor C.N.C.S.I.S.

Articolul 43. Centrul are sigla proprie.

Articolul 44. Prezentul Statut este valabil pe toata durata Centrului, modificarea sau completarea sa urmand a se face, la propunerea Consiliului Stiintific, in forma scrisa si cu respectarea normelor C.N.C.S.I.S.

Articolul 45. Prevederileprezentului Statut se completeaza, in masura in care nu contravin cu celelalte dispozitii legale in materie.

Articolul 46. Modificarea sau completarea Statutului Centrului se aproba de catre Adunarea Generala a membrilor.

Scroll to top